opwekkingsliederen


Het is blijkbaar heel lastig om een makkelijke index te maken van alle opwekkingsliederen die in de bundels opgenomen zijn.
Heb je een nummer dan gaat het wel. Heb je een titel? Dan kan je het bijna wel schudden. Ook op de officiële site staan dan wel indexen, maar je moet dan per bundel uit gaan zoeken of jouw titel er in staat.

Zoek je een titel? Toets dan [CRTL]+F en toets in het zoekveld (een deel) van de titel. Dan vind je hem snel genoeg. Ik hoop deze lijst zoveel mogelijk up to date te houden. Mis je iets? Geef het dan door via het gastenboek

1 – Hij’s de Koning van mijn hart
2 – O, hoe wonderbaar is Jezus’ bloed
3 – Wees blij in de Heer en zing verheugd
4 – Zijn naam is wonderbaar
5 – Halleluja…
6 – Hij is Heer
7 – Heer, God, U loven wij
8 – Door de heilige Geest zijn wij één
9 – Wat ik nodig heb
10 – Laat mijn leven zijn
11 – Er is een Heer
12 – All over the world
13 – Jezus, Hij is Koning
14 – De vreugde des Heren is mijn kracht
15 – Jesus’ love is very wonderful
16 – Hij is getrouw en nimmer falend
17 – Ja, God is goed
18 – Zijn goedheid en genade
19 – Banqueting table
20 – Niemand anders dan Jezus
21 – Ik dank U, dank U Jezus
22 – In de naam van Jezus
23 – Ik weet, dat God de weg mij banen zal
24 – Zingt, zingt en jubelt
25 – Laat ons met elkander
26 – Gods weg is de beste
27 – Leid mij, Heer
28 – Als Gods Geest waarlijk in ons woont
29 – Praise the Lord
30 – Ik heb een loflied in mijn hart
31 – O, how I love Jesus
32 – Dit is de dag
33 – Prijst God
34 – Hiney matov
35 – Klapt in de handen
36 – Roep Mij toch aan
37 – Halleluja (Hij stierf voor mij)
38 – Halleluja
39 – Heilig, heilig
40 – Zoekt eerst het koninkrijk van God
41 – Love is the flag
42 – ‘k Stel mijn vertrouwen
43 – In Gods overwinning
44 – Geprezen zij de Heer
45 – Heer, ‘k wil U danken, U loven en prijzen
46 – Vader, ik aanbid U
47 – Omdat Hij leeft
48 – Dank U Jezus
49 – Halleluja, want de Heer onze God, de
50 – ‘k Wil U prijzen, o Heer
51 – Dit is mijn gebod
52 – Gij zijt waardig
53 – Zingt de Here een nieuw lied
54 – Looft de Here, alle gij volken
55 – Groot is de Heer
56 – Zijn naam is hoger
57 – Prijst de naam van Jezus
58 – Vrede zij u
59 – Mogen de woorden van mijn mond
60 – Voor uw liefde, Heer Jezus
61 – Prijst met ons de Heer
62 – Gods lof wil ‘k zingen
63 – Prijst de Here met elkander
64 – Beter dan ’t leven
65 – Loof de Here, mijn ziel
66 – Komt, prijst de Heer
67 – Het is goed, ja ’t is goed
68 – Zing halleluja voor de Heer
69 – ‘k Heb je lief met de liefde van de Heer
70 – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
71 – Jezus leeft in eeuwigheid
72 – Vanwaar de zon opgaat
73 – Wat een plezier
74 – Heer, we zijn hier saamgekomen
75 – Wie lof offert
76 – Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt
77 – Wij zijn allen hier bijeen in Jezus’ naam
78 – Halleluja, looft God in zijn heiligdom
79 – Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele
80 – Ik zal opgaan naar Gods huis
81 – Waardig, waardig, waardig
82 – Komt, laat ons zingen vandaag
83 – Hij, die gelooft
84 – Hij wordt mij liever ied’re dag
85 – Eenmaal zullen wij de Koning zien
86 – Zing en speel tot eer van Hem
87 – Alle kind’ren mogen komen
88 – Een rivier vol van vrede
89 – Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
90 – Daarginds ver in de hemel
91 – Jezus houdt van alle kleine kinderen
92 – Geef mij olie in mijn lamp
93 – Jezus overwon de dood
94 – Heel mijn leven wil ik wijden
95 – Als j’een echte christen bent
96 – Ik vouw mijn handen, Heer
97 – De vensters des hemels zijn open
98 – Eens was ik onverschillig
99 – Volgen wil ik U, o trouwe Heer
100 – Hohohohosanna
101 – Ik ben zo blij
102 – Amen, prijs de Heer
103 – David met zijn slinger
104 – Weet je wel, o christen
105 – Alles wat ik heb
106 – Gezegend Hij, die komt
107 – Kind’ren van Jezus
108 – Prijst Hem
109 – Wij zingen van Jezus
110 – Jezus roept mij, ik zal volgen
111 – U houdt uw hand, grote God op deez’ aard
112 – ‘k Ben zo gelukkig
113 – Al moet ik door het druk verkeer
114 – Looft de Heer, want Hij is goed
115 – Heilig, heilig, heilig
116 – Jezus, naam boven alle naam
117 – In het midden der gemeente
118 – Vader, maak ons één
119 – Ik zal U loven
120 – Ik verhoog U
121 – De Here is mijn herder
122 – Ik vermag alle dingen
123 – Groot is uw trouw
124 – Ik bouw op U
125 – Heer, ik kom tot U
126 – Jezus vol liefde
127 – Wij eren en aanbidden U
128 – In my life
129 – Ruach
130 – Wij prijzen U als Here
131 – U komt de eer en glorie toe
132 – Verhoogt de Heer
133 – Hoe lieflijk is uw woning
134 – De Heer is mijn licht
135 – Halleluja, halleluja
136 – Abba, Vader
137 – King of kings and Lord of lords
138 – Kom maar, wees blij en verheugd
139 – In moments like these
140 – Hemelse Vader, wat een liefde bent U
141 – Hij is de Zoon van God
142 – ‘k Vertrouw op U
143 – De Heer, uw God, in uw midden
144 – Want uit Hem en door Hem
145 – U zal ik loven, Heer
146 – Immanuël, Immanuël
147 – Father, we love You
148 – Gods volk wordt uitgeleid
149 – Heer, U riep mij
150 – Ik hou van U
151 – Laat ons juichen
152 – O komt, prijst de Heer
153 – Prijst de Heer
154 – Weest stil en weet
155 – Hij is de Almachtige
156 – Ik wil zingen van mijn Heer
157 – Ik verblijd mij zeer in de Heer
158 – Gij zijt mijn God
159 – Here der heren
160 – Don’t build your house
161 – Heer, geef mij ook uw waterbronnen
162 – ‘k Zal U loven, o Heer
163 – O, Heer, U bent groot en almachtig
164 – O, komt, aanbidt
165 – Omdat we in U geloven
166 – U bent de grote Koning
167 – Samen in de naam van Jezus
168 – Wij zien Jezus nu gekroond
169 – Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
170 – Jezus, Jezus, uw liefde raakte mij aan
171 – Door mijn God
172 – Heer, ik verheug m’in U en ik juich
173 – Heilig is de Heer
174 – Juicht, want Jezus is Heer
175 – In de stilte van mijn hart
176 – U bent mijn schuilplaats Heer
177 – Bedenk al wat waar is
178 – Waardig, o waardig bent U, Heer
179 – ‘k Hef mijn roep tot U, o Heer
180 – Bron van licht en leven
181 – Majesteit
182 – O, Heer, U bent mijn God
183 – U mag ik kennen o Heer
184 – Wie op de Heer vertrouwen
185 – Jezus is de Heer, Koning voor altijd
186 – Hoe lieflijk op de bergen
187 – Open mijn ogen
188 – Laat de heerlijkheid des Heren
189 – Zegen ons Heer
190 – Waarlijk, mijn ziel
191 – Kom en prijs de Here, onze God
192 – Ik kom in uw heiligdom binnen
193 – Toon ons uw macht, o God
194 – U maakt ons één
195 – U, o Heer bent een schild
196 – Zing een lied
197 – Heer, U bent wonderschoon
198 – Laat ons loflied voor U zijn
199 – Eer aan het Lam
200 – Geloofd zijt Gij, o Heer
201 – Wij danken U, Heer God almachtig
202 – De Heer leert hoe ik strijden moet
203 – Ik wil U prijzen Heer
204 – Maak mij zoals U, Heer
205 – U Heer, bent wonderschoon
206 – Dank U Jezus
207 – Welzalig Hij, wiens God de Here is
208 – En ik zag en hoorde een stem
209 – Zing halleluja en hef in geloof
210 – Wie is aan U gelijk
211 – O, die zaal’ge vreugd
212 – Ziet de dag is daar
213 – U zij de glorie
214 – Ik wandel in het licht met Jezus
215 – De Heer is mijn herder
216 – Staand’ op de beloften
217 – O, welk een wond’re Verlosser
218 – Is hier een hart door vrees benard
219 – Juicht, aarde! Juicht alom de Heer
220 – Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!
221 – Prijst de Heer met blijde galmen
222 – Doorgrond mijn hart
223 – Jezus, uw naam zij d’hoogste eer
224 – Komt, laat ons zingen al te zaam
225 – Verblijdt u in Jezus, uw Heer
226 – Ik wil zingen van mijn Heiland
227 – O, heilig Lam van God
228 – Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam
229 – O, geeft aan de Heer
230 – Want Ik maak Mij een geest’lijke tempel
231 – Als wij zingend komen voor zijn majesteit
232 – Lof, eer, aanbidding
233 – Koning Jezus, heers
234 – Komt nu zijn poorten met dankzegging
235 – ’t Is nu het uur
236 – Heilig, heilig, heilig
237 – Jezus, wij verhogen U
238 – U bent waardig, dat wij U prijzen
239 – Kom, Leeuw van Juda en Gods Zoon
240 – Hosanna, hosanna, de Koning komt
241 – Zing tot de glorie van God
242 – Met vreugde zal ik tot U zingen Heer
243 – Jezus is Heer, je ziet het om je heen
244 – Welzalig de man, die niet wandelt
245 – Hier in uw heiligdom
246 – Koning Jezus, prijst Koning Jezus
247 – Shalom, shalom, shalom
248 – God is getrouw
249 – Samen werken
250 – Hosanna, Zoon van David
251 – Immanuël
252 – Heer, doorgrond mijn hart
253 – Heilig, heilig, heilig Heer
254 – Prijs nu de Heer
255 – ‘k Wil U prijzen Heer
256 – Jezus Christus, ik aanbid U
257 – Uw lieflijk aangezicht
258 – Blijdschap vervult mijn hart vandaag
259 – Want zijn naam is verheven
260 – Het is volbracht
261 – Abba Vader
262 – Sta op, o kind’ren van Israël
263 – Er is een Verlosser
264 – Waardig is het Lam
265 – Groot is de Heer en machtig
266 – Heer, U leidde mij in de wildernis
267 – Groot is de Heer
268 – Hij kwam bij ons
269 – Baruch ha-Shem Adonai
270 – Wie is God behalve onze Heer?
271 – Want U bent machtig
272 – Ik dank U wel, mijn Vader
273 – Lofoffers brengen wij aan U
274 – God is goed, komt, zingt en jubelt
275 – Wij zijn hier gekomen
276 – Laat heel de wereld het zien
277 – Machtig God, sterke Rots
278 – Juicht de Here, gij ganse aarde
279 – Ik wil zingen halleluja
280 – Majesteit, wij eren U, Majesteit
281 – Als een hert dat verlangt naar water
282 – ‘k Zegen U, Heer
283 – Eer aan de Vader
284 – Maak groot de Here
285 – Ik hou van U, o Heer
286 – Zing een vreugdelied
287 – Prijs Hem, prijs Hem
288 – Hef je hoofd omhoog
289 – U hebt de overwinning behaald
290 – Hemelse Vader, hoor, wij eren U
291 – Vader God, ik ben vol lof
292 – Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam
293 – Bereidt de weg van de Heer
294 – Glorie, glorie, glorie aan het Lam
295 – Geef eer aan God in de hoge
296 – U bent waardig, Heer Jehova
297 – Wat geen oog heeft gezien
298 – Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
299 – Wees blij, want Hij, Koning Jezus
300 – De aard’ is van God en al wat daarin is
301 – Wij verklaren: Gods Koninkrijk is hier
302 – Uw naam is als balsem voor ’t hart
303 – Jezus, ik houd van U
304 – Halleluja, Adonai
305 – Wees stil en weet, dat Hij is uw God
306 – Ons leven is uit God
307 – Verblijdt u, zonen Gods
308 – O laat Gods Zoon je thans omhullen
309 – Geef Hem nu glorie en lofprijs en ere
310 – U bent het lied van mijn hart
311 – ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
312 – Mildheid en majesteit
313 – In een donker graf gevangen
314 – Geprezen zij de Heer
315 – Heer, uw bloed dat reinigt mij
316 – Bij uw rivier wil ik komen, o Heer
317 – Ik zal mijn water gieten
318 – Eet het brood met Mij
319 – Veni Creator Spiritus
320 – Ere zij aan God, de Vader
321 – Jubel, jubel dochter Sions
322 – De Heer is mijn Kracht en mijn Lied
323 – Aan Hem die zit op de troon
324 – Ik wil komen en knielen aan uw voeten
325 – O, de glorie van uw wezen
326 – Ik verhoog uw naam
327 – Jezus, ik hou van U
328 – Heer, ontferm U over ons
329 – U bent Heer van de schepping
330 – Gods bazuinen klinken luid
331 – Breng dank aan de Eeuwige
332 – U, o Heer, bent de Allerhoogste
333 – Heer, U bent El Elohim
334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen
335 – U bent waardig te ontvangen
336 – Heilig, heilig, heilig is de Heer
337 – Mijn hoop is op U Heer
338 – U bent mij zo kostbaar o Heer
339 – O, kom nu en jubel
340 – Vader, U bent mijn erfdeel voor altijd
341 – Open je hart
342 – Meer liefde, meer kracht
343 – Heilige Geest van God
344 – De Here bouwt aan Jeruzalem
345 – Jezus het Lam, Jezus het Lam
346 – Maak ons tot een stralend licht
347 – Ik geloof in God de Vader
348 – Heer van mijn hart
349 – Hij is verheerlijkt
350 – Vader, vol van vrees en schaamte
351 – Jezus geeft een loflied in ons hart
352 – Christus, onze Heer, verrees
353 – Kom met uw genade Heer
354 – Glorie aan God
355 – U die mij geschapen hebt
356 – Heer, ik wil U prijzen
357 – Lof zij de Heer
358 – Uw tederheid genas
359 – De hemel juicht
360 – Dit is heil’ge grond
361 – Als David
362 – Baruch Ha Ba B’Shem Adonai
363 – Kom laat ons buigen voor de Heer
364 – Prijs onze Heer
365 – ‘k Aanbid U, Heer
366 – Kroon Hem met gouden kroon
367 – Als God zijn stem doet horen
368 – Hoor, o Israël
369 – Door uw genade, Vader
370 – Een vaste Burcht is onze God
371 – Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie
372 – U verzadigt mij met uw liefde, Heer
373 – Voor de allerhoogste Heer
374 – Met hemelse wapens
375 – De Heer regeert
376 – Maak ons een leger, o Heer
377 – Wat de toekomst brengen moge
378 – Ik wil jou van harte dienen
379 – Heerlijk is uw naam
380 – Koning van Sjaloom
381 – De zaligheid is van God
382 – O Heer, de nacht komt over ons
383 – Geest van hierboven
384 – De dag, door uwe gunst ontvangen
385 – Mijn vrede laat Ik u
386 – Lof zij de Heer
387 – Groot en machtig is Hij
388 – De woestijn zal bloeien
389 – Create in me a clean heart
390 – Ik belijd
391 – Welkom, Heil’ge Geest van God
392 – Mijn Jezus, ik hou van U
393 – Lam van God
394 – Genade en vrede
395 – Zing met luid gejubel
396 – Hoor de bazuin, de hemel zingt!
397 – Jezus woont in mijn hart
398 – Leid mij naar uw heiligdom
399 – Vader God
400 – Liefde was het
401 – Koning Jezus, wij verhogen U
402 – Vader, Zoon en Geest
403 – Kom en help ons oogsten
404 – Wij gaan op weg
405 – Er is maar één God
406 – In uw naam komen wij
407 – O, Heer mijn God
408 – Israël, verheug u in uw maker
409 – Heel mijn hart jubelt voor de Heer
410 – O, maak de Heer nu groot met mij
411 – Geprezen zij de Here
412 – Komt tot Mij
413 – Hoe kom ik van zonde vrij?
414 – U zond uw Zoon
415 – Toon je dank
416 – Jezus is Koning
417 – Heer, U draagt de hoogste kroon
418 – Als ik opzie naar uw heiligheid
419 – U bent God
420 – Geen andere naam
421 – Ja, ik wil U volgen
422 – U wil ik kennen
423 – Ik zing en juich
424 – Ik wil zingen voor de Koning
425 – Er is geen grens
426 – Ja, ik geloof in Jezus
427 – Dwars door het vuur (Maak mij rein voor U)
428 – Genade, zo oneindig groot
429 – God wijst mij een weg
430 – Heer, ik prijs uw grote naam
431 – Laat een loflied op je lippen zijn
432 – Kom en prijs
433 – Groter is Hij
434 – Tot zijn eer en heerlijkheid
435 – Heer, uw koninkrijk breekt baan
436 – Onze Vader
437 – Verhoog de Here God
438 – Ik buig neer
439 – De naam van de Heer
440 – Machtig zijn al uw daden, Heer
441 – De kracht van Jezus
442 – Prijst Hem, prijst Hem
443 – Voor eeuwig dankbaar
444 – Heel mijn ziel roept naar U
445 – Bron van levend water
446 – Daar is kracht
447 – Ik ben vrijgekocht
448 – Hij, die de Zoon bevrijdt
449 – ‘k Ben zo blij
450 – Laat uw kracht zien
451 – Ik hef mijn ogen
452 – Kom, o Heil’ge Geest van God
453 – Jezus. heilige gezalfde Heer
454 – Eeuwige God
455 – Wij gaan door
456 – Niet de macht van wapenen
457 – Kom prijs de Heer
458 – De Heer is hier
459 – De rivier
460 – Wat mij dierbaar was
461 – Juich voor de Heer
462 – Aan uw voeten Heer
463 – Vader, daal nu met uw Geest neer
464 – Wees stil voor het aangezicht van God
465 – Ik prijs U Heer
466 – Wandel in het licht
467 – Zend uw vuur
468 – Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
469 – Halleluja, Jezus Christus leeft!
470 – Omdat U zoveel van mij hield
471 – Heer, raak mijn hart aan
472 – Geloof, hoop en liefde
473 – Dansend over de gouden straten
474 – Niemand is als U
475 – Majesteit, Koning in eeuwigheid
476 – Machtige God
477 – Jezus, wij vieren dat U overwon
478 – Speel nu luid op de trompet
479 – Wij zijn meer dan overwinnaars
480 – U stierf voor mij
481 – Ik aanbid U
482 – De Heer onze God
483 – O zie, de Heer
484 – Ik wil altijd zijn waar U bent
485 – Wij doorbreken elke muur
486 – Ga dan in zijn naam
487 – O Heer, giet een stroom
488 – De kracht van uw liefde
489 – Vader van de schepping
490 – Luid gejuich
491 – Kom, wees blij in de Heer
492 – Groot is de luister van Jezus
493 – Jezus, wat een heerlijke naam
494 – Uw liefde heb ik lief
495 – Hemelse Vader
496 – Kadosh / Heilig
497 – Ik wil leven door uw Geest
498 – Alleen door U
499 – Hij komt in majesteit
500 – Heer, ik prijs uw naam
501 – Laat uw vrede heersen
502 – Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
503 – Overvloedig geef Ik u (Vrede zij u)
504 – Roep het luid
505 – Toon uw heerlijkheid
506 – Zing het lied van het Lam
507 – ’t Is goed om U te ontmoeten
508 – God is zo groot
509 – Zo lief had God de Vader ons
510 – Dit is mijn verlangen (Ik geef U mijn hart)
511 – Heer van genade
512 – Wij verhogen U
513 – Halleluja, halleluja (De almachtige God)
514 – Enemy’s camp
515 – Can you believe
516 – Look what the Lord has done
517 – Gezegend zijn zij
518 – Heer, U bent altijd bij mij
519 – Ik vertrouw op U
520 – Wees mijn verlangen
521 – Ik ren naar U toe (U zorgt voor heel de)
522 – Er komt een tijd van grote
523 – De sterre gaat stralen
524 – Het licht verschijnt
525 – Jubel het uit
526 – Goed nieuws
527 – Licht in de nacht
528 – Hoor, de engelen zingen de eer
529 – Komt laten wij aanbidden
530 – Bewijst nu eer aan Jezus’ naam
531 – Immanuël, o Immanuël
532 – Wees gerust
533 – Eén klein kind
534 – Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
535 – In het stro van een geleende kribbe
536 – Kind van het licht
537 – Ere zij God
538 – De Koning komt
539 – Kom, nu is de tijd
540 – Kom, laten wij aanbidden
541 – Alles is mogelijk
542 – God van trouw
543 – U bent de Heer die ik dien
544 – Meer dan ooit
545 – Op dat moment
546 – Nabij Gods hoog verheven troon
547 – Vrolijk lied
548 – Hart van aanbidding (De muziek vervaagt)
549 – Ik kniel neer
550 – Dicht aan uw hart (Liefdevol)
551 – Ik zie uit naar de dag
552 – Herstel ons land
553 – Hoor ons loflied
554 – Mijn verlosser leeft
555 – Ik geloof in het bloed van Jezus
556 – Prijst God die ons het leven geeft
557 – Laat uw glorie zien
558 – Voor uw grote naam (Wij zijn als adem)
559 – Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
560 – Mijn eerste liefde
561 – Nederig van hart
562 – Voor altijd mijn vriend (U noemde mij bij)
563 – I have a light
564 – De wedloop
565 – Geest van God, blaas op mij
566 – Machtig Heer
567 – Jezus, Jezus, Heiland, Redder
568 – Vier nu feest
569 – Regeer in mij
570 – De tijd van Elia
571 – Dit is de dag
572 – Als wij samenkomen
573 – U bent welkom
574 – Groot is Hij
575 – Jezus alleen
576 – Immanuël
577 – Jezus, allerhoogste naam
578 – U redde mij
579 – Dank U
580 – Ik ben zo dankbaar
581 – Til mij op
582 – Jezus, alles geef ik U
583 – Machtige Heer en God
584 – Heilig is de Heer onze God (Zo machtig)
585 – Er is een dag
586 – Hij is Heer
587 – U geeft een nieuw lied
588 – Er is geen vriend zo trouw
589 – Ik wil juichen voor U
590 – O mijn ziel
591 – Ik zie de Heer
592 – God van licht
593 – Lam van God
594 – Uw naam is heilig
595 – Licht van de wereld
596 – Uw liefde (Doordrenk mij, Heer)
597 – Uw liefde is zo prachtig
598 – Uw sterke hand
599 – Kom tot de Vader
600 – Open mijn ogen
601 – Deel door ons uw liefde uit
602 – Vrede van God
603 – Vier nu feest, want God is goed
604 – Kom en laat ons prijzen
605 – Geef ons een lofgewaad, Heer
606 – Veilig rustend in uw armen, Heer / O, hart vol zorg
607 – Machtige Redder
608 – Waai met uw Geest, Heer
609 – U bent heilig
610 – Als gebed de hemel raakt
611 – Niet door kracht
612 – En ik kom tot U
613 – Geliefde, Gezegende
614 – Uw genade is mij genoeg
615 – Waardig is het Lam
616 – Houd me dicht bij U
617 – Hij kent mijn naam
618 – Jezus, hoop van de volken
619 – Sta op en prijs Hem!
620 – Voor eeuwig
621 – U bent mijn anker
622 – Groot is de Heer
623 – Laat het huis gevuld zijn
624 – Wees genadig
625 – Wat een liefde
626 – Prachtige God
627 – Jezus, licht in de duisternis
628 – Een hoop die zeker is
629 – Als er vergeving is
630 – Vader, U bent goed
631 – U zei
632 – Wij zijn het leger van God
633 – Agnus Dei (Halleluja)
634 – U bent heilig
635 – Wij zijn bij elkaar om U te eren
636 – Alleen een God als U
637 – Erken nu de Heer
638 – Prijs Adonai
639 – Ik heb U lief
640 – Mijn hulp is van U, Heer
641 – U heeft mij voor Uzelf gemaakt
642 – De Rivier
643 – Al voor mijn leven is ontstaan
644 – Ik schaam mij niet
645 – Ik kies vandaag
646 – Heer, zie uw huis (Psalm 74)
647 – Toen U bad (Liefde, tastbaar)
648 – Levende offers
649 – Bouw uw Kerk
650 – Daarom komt er nooit een eind
651 – Er is een rots
652 – Zing voor de Koning
653 – Kom, o bron van zegeningen
654 – De vreugde van U is mijn kracht
655 – Ik prijs U met mijn dans
656 – Ontwaak, verhef je stem
657 – Zie het kruis
658 – Jezus, uw naam
659 – Jezus, stralend licht
660 – U bent welkom in dit huis
661 – De Koning in zijn pracht
662 – God regeert
663 – Het gaat steeds om U
664 – Wij buigen neer
665 – Tot aan die dag
667 – Spreek tot de volken
668 – Heer, U bent goed
669 – Adonai
670 – Op Hem rust mijn geloof
671 – Lof, aanbidding
672 – Heerser over alle dingen
673 – Heer van de hemelse machten
674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde
675 – Al wat leeft
676 – Welkom in ons midden
677 – In het diepst van de nacht
678 – God van het licht
679 – Hij is hier
680 – Mijn Redder
681 – Hosanna
682 – U, de Leeuw van Juda
683 – Stap voor stap / Voor eeuwig zingen wij
684 – Adembenemend
685 – Hosanna
686 – God is hier
687 – Heer, wijs mij uw weg
688 – Genade zo groot
689 – Spreek, o Heer
690 – Hij leeft voor eeuwig, amen
691 – Heb de Heer, je God, lief
692 – U bent mijn schild
693 – Vaste grond
694 – Ik bouw op Jezus
695 – Stil
696 – Onvoorstelbaar
697 – Al wat ik ben
698 – Nooit meer alleen
699 – Ik weet: Hij leeft
700 – Een nieuwe dag
701 – Hoor de roep van de Koning
702 – De God die eeuwig leeft
703 – Zoals een hinde
704 – O kerk, sta op
705 – Toon mijn liefde
706 – Zie hoe Jezus lijdt voor mij
707 – Met diep ontzag
708 – Hoe groot is uw trouw, o Heer
709 – De hemel vertelt
710 – Gebed om zegen
711 – Zijn trouw kleurt de morgen
712 – Zing voor de Heer
713 – Als U het huis niet bouwt
714 – Uw liefde laat nooit los
715 – Wat hou ik van uw huis
716 – Wanneer
717 – Stil, mijn ziel, wees stil
718 – Heilig
719 – Onbeschrijfelijk
720 – God maakt vrij
721 – Heerser over al wat leeft
722 – Dat is genade!
723 – Kom, volk van de verrezen Heer
724 – Vandaag is de dag
725 – Geweldige God
726 – Anker in de tijd
727 – Ik val niet uit Uw hand
728 – Herstel, o Heer
729 – Hij is erbij
730 – Ik herleef
731 – Halleluja Adonai
732 – Wat een wonder
733 – Tienduizend redenen
734 – Adem om van U te zingen
735 – Als de berg Sion
736 – Wij zegenen jou
737 – Aan uw tafel
738 – Als ik huil
739 – Sta op – een gebed om ontferming
740 – Jij lieve kleine schat
741 – Als een vuur van binnen
742 – Dit is het Lam
743 – Reddingslied
744 – Vrede voor Jeruzalem
745 – Hoe lang
746 – Zo zegent Hij jou
747 – Wij geloven
748 – God zegent ons
749 – Hoe kan ik anders
750 – Eer en glorie
751 – Ik zie het kruis
752 – Geef God alle eer
753 – Symfonie
754 – Kom, o Heilige Geest
755 – Laat ons Christus zien
756 – Schuilplaats
757 – Zo goed
758 – Met heel mijn ziel
759 – Uw genade is genoeg
760 – Wie vrees ik nog
761 – De Heer is ons huis
762 – Heilig bent U, God
763 – Ik heb U nodig
764 – Zegekroon
765 – Uw vrede vult dit huis
766 – De wind steekt op
767 – Familie
768 – Zing een nieuw lied
769 – Bouw uw koninkrijk
770 – Ik zal er zijn
771 – Een doel
772 – Overwinnaar
773 – De enige die redt
774 – Ik verlang naar Jezus
775 – Bij het kruis
776 – Wij, de verlosten van de Heer
777 – Ik geef U alle eer
778 – Hoe lang, o Heer
779 – Zoals je bent
780 – Verwachten
781 – Jezus redt
782 – Geloofd zij de Heer